บทนำ

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นการประชุมสัมมนาประจำปีที่เกิดจากการรวมตัวกันของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาค้นคว้า และวิจัยทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมวิชาการด้านการจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2558  ภายใต้แนวคิด “Change and Innovation in Global Supply Chain : NEW DIFFERENT BETTER” โดยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยในด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์ (ThaiVCML) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจในสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวิชาการ และนักวิจัยมาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์แก่กันและกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในประเทศไทย

การนำเสนอบทความ

การประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นการนำเสนอผลงานวิจัยที่ครอบคลุมสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยมีตัวอย่างหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น

 • Change & Innovation in Logistics and Supply Chain
 • ASEAN and Global Logistics
 • Supply Chain for ASEAN Economic Community
 • Regional Economic Integration
 • ASEAN Transportation
 • ASEAN Connection
 • Logistics and Supply Chain for Border Trade
 • Logistics for Agro-Industry
 • Logistics for Service Industry
 • Logistics Model
 • Risk Management in Supply Chain
 • Performance Measurement and Supply Chain
 • Aviation Logistics
 • Tourism Logistics
 • Border Logistics
 • Green/Sustainable Logistics
 • IT for Logistics
 • Logistics Laws

การส่งบทความ

ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทคัดย่อเพื่อให้พิจารณาภายในเดือนเมษายน 2558 โดยบทคัดย่อควรมีเนื้อหาของ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา หลักการและเหตุผล ผลสรุป ความยาวไม่เกิน 400 คำหรือ 20 บรรทัด ระยะบรรทัดเดี่ยว (Single line spacing) แบบและขนาดอักษร TH SarabanPSK 14 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายละเอียดของผู้แต่งให้ระบุ ชื่อ-สกุลของผู้แต่งทั้งหมด หน่วยงาน บริษัทหรือสถาบันของผู้แต่ง รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ และ Email ใช้กระดาษขนาด A4 ขอบกระดาษ 1.25 นิ้วหรือ 3.17 ซม. โดยรอบ และมีคำสำคัญไม่เกิน 5 คำ กรุณาส่งบทคัดย่อ (electronic file) ผ่านระบบ CMT หลังจากทำการ Log in เข้าสู่ระบบ

กำหนดการ

ส่งบทคัดย่อ 30 มิถุนายน 2558
แจ้งผลการตอบรับ  15 กรกฎาคม 2558
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 31 กรกฎาคม2558
แจ้งผลการตอบรับบทความ 15 สิงหาคม 2558
ส่งบทความฉบับปรับปรุง 31 สิงหาคม 2558
Ph.D. Workshop 25 พฤศจิกายน 2558
ประชุมวิชาการ 26-27 พฤศจิกายน 2558
After Conference Trip : Kengtung Myanmar 28-29 พฤศจิกายน 2558
 Download Full Paper   


 
Log In
Username
  *
Password
  *
Please enter the characters you see in the box.
*
Visitor :
School of Management, Mae Fah Luang University
333 M.1, T. Thasud, A. Muang, Chiang Rai 57100
Tel: 053916695, Fax: 053916694
E-Mail: thaivcml2015@mfu.ac.th